Frederiksborg Haveforening

Du er her: Hjem > Rart at vide > Vedtægter

Vedtægter

Hvis du vi se en printervenlig udgave vores vedtægter, så klik HER

 

Vedtægter for

Haveselskabet Frederiksborg af 1919

i daglig tale: Frederiksborg Haveforening 

 

 • 1.Haveforeningens navn og stiftelse.

            1.1       Foreningens navn er Haveselskabet Frederiksborg af 1919.

                        Foreningens hjemsted er Trollesmindeallé 22, Hillerød Kommune.

            1.2       Foreningen er stiftet af Arbejdere i Hillerød og Frederiksborg Slotssogn d. 11. marts 1919.

 • 2.Formål og virke

             2.1.     Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overens­stemmelse                                med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægterne                                    for kreds Nordsjælland og Kolonihaveforbundet.

             2.2.     Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt                                    byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, ved­rørende det samlede haveområde eller enkelte                                      haver, over­holdes og respekteres af foreningens medlemmer.

             2.3.     Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihave­forbundet.

 • 3.Medlemmer

            3.1.      Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved med­lemskabets indgåelse.

            3.2.      Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for havefore­ningen. Medlemmet må kun                              råde over max.100 m2 jord ved helårsboligen.

                        Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

                        Et medlem er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal                              bestyrelsen skrift­ligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8. I ganske særlige tilfælde kan                                        bestyrelsen give en 1-årig dispensation til medlemmer, der fraflytter kommunen.

            3.3.      Intet medlem kan optages i foreningen uden be­styrelsens godkendelse.

            3.4.      Ved leje af en havelod oprettes en lejeafta­le.

            3.5.      Et medlem kan kun leje én have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening                                                          under Kolonihavefor­bundet. Overtrædes denne bestemmel­se skal be­styrelsen bringe lejemålet til ophør med 14                            dages varsel jfr. § 8.

 • 4.Hæftelse

                      Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (optagelsesgebyr) for foreningens forpligtelser.

 • 5.Medlemskapitalen

                      Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i forenings­kapitalen. Ved                              optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen                        af bebyggelsens værdi, jfr. § 8, pkt. 6 og 8.

 • 6.Leje

            6.1.      Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af fore­ningens                          bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til                          udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsned­læggelse, opsætning af el og lign. Sådanne                                  engangsbe­løb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

             6.2.     Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne                                      hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

                        Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag,                                      udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

            6.3.      Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt retti­digt, kan foreningen opkræve et af                                                            generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe leje­målet til ophør, jfr. § 8.

 • 7.Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

            7.1.      Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som                          foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

            7.2.     Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller                                   offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte                         bestemmelser.

 • 8.Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål

             8.1.     Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og                                           foreningen.

             8.2.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengey­                                delse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er                            afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse.

                        Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at fore­ningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige                                      betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden                                udløbet af den meddelte frist.

             8.3.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaf­tale, hvis medlemmet overlader brugen af                          havelodden til en anden og trods påtale fortsæt­ter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes                                    husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for fore­ningen og dens medlemmer.                        

             8.4.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad                                  misligholder den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på                                            tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

                        Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af                                bestemmelser pålagt området.

 

              8.5.  Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret                         til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

             

              8.6.   Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage

                        Bebyggelse, inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens                                  anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.

             8.7.     Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den,                          foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og                                  værdian­sættelse af det, som kan indgå i salget.

                        Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber.

                        Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Koloniha­veforbundet fastsatte retningslinjer.

             8.8.     Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

             8.9.     Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets op­sigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på                                    havelod­den opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr.                                                        Forbundsvedtægtens § 7, pkt. 5, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en                            umiddelbar fogedforretning. Bestyrel­sen be­stemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt                            vilkår for over­dragel­sen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderings­regler.

                        Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vur­derin­gen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt,                              evt. ved auktion.                   

                        Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte                            bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kredi­torer.

                        Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og                                        lejemålets afvikling, herunder advokatomkost­ninger, rets­gebyrer, le­jeres­tan­ce m.m.

                        Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med til­hørende lejeafta­le har fundet sted, er pågældende pligtig                          at betale fore­ningen leje og andre ydelser vedrørende havelod­den, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort,                                    ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

           8.10.    Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller                                        ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at                              det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

            8.11.    Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linje. Medlemmet har ikke                             ret til at overdrage lejemålet til andre.

            8.12     Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder pr. den første i en måned.

                        Dog gælder,

                        at        en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har

                                    vægtige grunde til at modsætte sig dette,

                        at         en person, med hvem afdøde har levet i ægte­skabs­lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfal­det,                                             skal, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under                                                       forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,

                        at         en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende                                              efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset.                                      Der skal inden overdragelsen ske vurdering af koloni­havehuset i overensstemmelse med                                                                    Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

                        Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

 • 9.Fællesarbejde

            9.1.      Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer,                              der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedlige­holdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have. 

             9.2.     Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge                           medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af general­forsamlingen. Pålagt afgift betragtes som en pligtig                           pengeydelse i lejeforholdet.

 • 10.Generalforsamling

           10.1.     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

           10.2.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en                                 dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

                        1) Valg af dirigent og referent.

                        2) Beretning.

                        3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

                        4) Indkomne forslag.

                        5) Godkendelse af budget.

                        6) Valg af formand/kasserer.

                        7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

                        8) Valg af interne revisorer og suppleanter.

                        9) (evt.) Valg af ekstern revisor.

                        10) Valg af vurderingsudvalg.

            10.3.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer                              med angivelse af dagsorden beslutter det.

            10.4.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst xx% af foreningens medlemmer fremsætter                               skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden

            10.5.    Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalfor­sam­ling inden 8                                 dage ra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes                                     tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

            10.6.    Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at                               indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter                                     afholdes af foreningen.

            10.7.    Beslutning på en ekstraordi­nær ge­neralforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har                               begæret generalforsam­lingen, er til stede. Bestemmelserne i stk.10 – 14 gælder også for ekstraordinære                                       generalforsamlinger.

            10.8.    Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrel­sen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær                                       generalforsam­ling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

            10.9.    Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam­ling, skal være formanden i hænde senest 30 dage
                         før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før                                     generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

         10.10.     Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

          10.11.    Hver havelod har 2 stemmer.

          10.12.    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

          10.13.    Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

                                 Skal der stemmes om forslag til:

                                                ./.         Vedtægtsændring

                                                ./.         Optagelse af kollektive lån

                                                ./.         Ekstraordinære indskud

                                                ./.         Haveforeningens opløsning

                        kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er                              fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny ge­                          neralforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

          10.14.  Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

 • 11.Bestyrelsen

            11.1.   Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af                            foreningen og til udførelse af general­forsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til                                    stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

             11.2.   Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.

                        Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

                        2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år.

                        Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

                        Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

           11.3.    Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre der er                          tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

                        Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun                              for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

                        Afgår formanden eller kassereren i en valg­periode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis                          fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære ge­neralfor­samling.

            11.4.    Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

                        Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot ét                            medlem af bestyrelsen begærer det.

            11.5.    Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person                           er in­volveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

            11.6.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger                            træffes ved simpelt flertal.

            11.7.    Der tages referat af forhandlingerne på bestyrelses­møder.       

            11.8.    Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes                             af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

            11.9.    Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon,                                         kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen. 

           11.10  Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

                       - en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme                                                       erstatningspådragende handlinger,

                       - en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af                                   foreningens midler,

                      - en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme                                             ansvarspådragende handlinger,

                      - en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand

                      - en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.  

 • 12.Tavshedspligt

                       Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til                                     oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres                               arbejde for foreningen.

 

                       Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne                                           vurderinger til foreningens bestyrelse. 

 • 13.Tegningsret

                      I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse.                        I alle øvrige  forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 • 14.Regnskab og revision

          14.1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

                       Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under                                     hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

                       Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte                                   sammenhold med det foreliggende budget.

                       Årsregnskab skal udarbej­des i over­ensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den                         foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med                         bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.

            14.2.    Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisor­supplean­ter for 1 år.

                        Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de                                          bemærkninger, revi­sionsarbejdet måtte give anledning til.

           14.3.    Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både                                            kontantbeholdning og bankindeståender.

 • 15.Foreningens opløsning

            15.1.    Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings med­lemmer.

            15.2.    Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

                        Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på                                  dette tidspunkt.

            15.3.    Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

                                                                         ---oo0oo---

Vedtaget den 08.04. 2018.

Hvis du vi se en printervenlig udgave vores vedtægter, så klik HER


TRÆFFETID

Bestyrelsen kan fremover ikke træffes i bestyrelseslokalet om søndagen på fællesarbejdet.

Der henstilles til medlemmerne, at de retter deres spørgsmål til bestyrelsen skriftligt, enten pr. mail til info@hsf-1919.dk, ved at benytte Kontakt-linket på hjemmesiden, eller aflevere materialet i Foreningens postkasse ved Fælleshuset. (Trappen til Kælderen)

nach oben